Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności lub zawodu regulowanego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności lub zawodu regulowanego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 października 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 187, poz. 1151)
  • Ustawa z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 64, poz. 394)
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek
  • kserokopia (skan) ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość
  • kserokopie (skany): dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie; świadectw lub innych dokumentów potwierdzających ukończone kursy/szkolenia; świadectw lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe, (wydanych przez właściwe władze w państwie wnioskodawcy), zawierających informacje o nazwie zakładu pracy, rodzaju wykonywanej działalności, długości okresu wykonywania działalności, rodzaju stosunku prawnego, w ramach którego działalność była wykonywana, wymiarze czasu pracy oraz zajmowanym stanowisku - wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego
  • tłumaczenie (skan) na język polski nazwy działalności dokonane przez tłumacza przysięgłego
Czas realizacji  

Do 3 miesięcy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności lub zawodu regulowanego

Wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności lub zawodu regulowanego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności lub zawodu regulowanego.