Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
URZĄD MIASTA BEŁCHATOWA
Bełchatów, ul. Kościuszki 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości.

Usługa dotycząca rozgraniczenia nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz w niektórych przypadkach sądy.

Podstawę ustalania przebiegu granic stanowią dokumenty stwierdzające stan prawny nieruchomości oraz dokumenty określające położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości.
W sytuacji, gdy ustalenie przebiegu granicy nie może być wykonane na podstawie zebranych dowodów, geodeta przyjmuje oświadczenia stron dotyczące przebiegu granicy.

W razie sporu co do przebiegu granicy, geodeta nakłania strony do zawarcia umowy. Niezawarcie ugody jest równoznaczne z przejściem sprawy do właściwości sądu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

wójt, burmistrz, prezydent miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Geodezji i Architektury (WGA)

Kogo dotyczy  

właściciele nieruchomości, których dotyczy rozgraniczenie

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

10zł., za dokonanie czynności urzędowej celem wydania decyzji

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

KANCELARIA OGÓLNA BEŁCHATÓW UL.KOŚCIUSZKI 1 (PARTER URZĘDU)

Dni i godziny  
 • WTOREK, OD GODZ. 7:30 DO GODZ. 18:00
 • PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK, OD GODZ. 7:30 DO GODZ.15:30
 • Tryb odwoławczy  

  1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nie zawarli ugody. Strona niezadowolona z ustalenia
  przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy Sądowi Rejonowemu.

  2. Jeżeli zainteresowani właściciele zawarli ugodę przed geodetą, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) umarza postępowanie jako bezprzedmiotowe. Umorzenie postępowania następuje w formie decyzji, od której służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniesione za pośrednictwem Wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja złożonego wniosku, 3. Decyzja w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  https://belchatow.bip.gov.pl/przyjmowanie-i-zalatwianie-spraw/wszczecie-postepowania-rozgraniczeniowego-dla-nieruchomosci.html

  BIP  

  http://belchatow.bip.gov.pl/

  Telefon   0447335178
  Fax  
  Słowa kluczowe   Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości
  Podobne usługi  

  Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości.

  Usługa dotycząca rozgraniczenia nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

  Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz w niektórych przypadkach sądy.

  Podstawę ustalania przebiegu granic stanowią dokumenty stwierdzające stan prawny nieruchomości oraz dokumenty określające położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości.
  W sytuacji, gdy ustalenie przebiegu granicy nie może być wykonane na podstawie zebranych dowodów, geodeta przyjmuje oświadczenia stron dotyczące przebiegu granicy.

  W razie sporu co do przebiegu granicy, geodeta nakłania strony do zawarcia umowy. Niezawarcie ugody jest równoznaczne z przejściem sprawy do właściwości sądu.