Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE
URZĄD MIASTA W UNIEJOWIE
UNIEJÓW, UL. BŁ. BOGUMIŁA 13
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości.

Usługa dotycząca rozgraniczenia nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz w niektórych przypadkach sądy.

Podstawę ustalania przebiegu granic stanowią dokumenty stwierdzające stan prawny nieruchomości oraz dokumenty określające położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości.
W sytuacji, gdy ustalenie przebiegu granicy nie może być wykonane na podstawie zebranych dowodów, geodeta przyjmuje oświadczenia stron dotyczące przebiegu granicy.

W razie sporu co do przebiegu granicy, geodeta nakłania strony do zawarcia umowy. Niezawarcie ugody jest równoznaczne z przejściem sprawy do właściwości sądu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

wójt, burmistrz, prezydent miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

właściciele nieruchomości, których dotyczy rozgraniczenie

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

10zł., za dokonanie czynności urzędowej celem wydania decyzji

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nie zawarli ugody. Strona niezadowolona z ustalenia
przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie, przekazania sprawy Sądowi Rejonowemu.

2. Jeżeli zainteresowani właściciele zawarli ugodę przed geodetą, Wójt (burmistrz, prezydent miasta) umarza postępowanie jako bezprzedmiotowe. Umorzenie postępowania następuje w formie decyzji, od której służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wniesione za pośrednictwem Wójta (burmistrza, prezydenta miasta) w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja złożonego wniosku, 3. Decyzja w sprawie wszczęcia postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.uniejow.bip.net.pl/

Telefon   28889744
Fax   28889743
Słowa kluczowe   Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości
Podobne usługi  

Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji Publicznej wniosku o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego dla nieruchomości.

Usługa dotycząca rozgraniczenia nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.

Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) oraz w niektórych przypadkach sądy.

Podstawę ustalania przebiegu granic stanowią dokumenty stwierdzające stan prawny nieruchomości oraz dokumenty określające położenie punktów granicznych i przebieg granic nieruchomości.
W sytuacji, gdy ustalenie przebiegu granicy nie może być wykonane na podstawie zebranych dowodów, geodeta przyjmuje oświadczenia stron dotyczące przebiegu granicy.

W razie sporu co do przebiegu granicy, geodeta nakłania strony do zawarcia umowy. Niezawarcie ugody jest równoznaczne z przejściem sprawy do właściwości sądu.