Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez wójta lub burmistrza lub prezydenta miasta lub starostę

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o wydanie zaświadczenia o wpisie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez wójta lub burmistrza lub prezydenta miasta lub starostę

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych
  • Kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby w przypadku gdy osobą prowadzącą szkołę lub placówkę jest osoba fizyczna.
  • Odpis z rejestru sądowego (lub handlowego) osoby prawnej w przypadku, gdy osoba prawna ma być osobą prowadzącą szkołę lub placówkę.
  • Statut szkoły lub placówki oświatowej.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.
  • Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce.
  • Zobowiązanie do zapewnienia prawidłowych warunków działania szkoły lub placówki oświatowej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, a także w przypadku szkoły podstawowej lub gimnazjum ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dniem rozpoczęcia działalności oraz pozytywna opinia kuratora oświaty
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Kuratora Oświaty za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego
Podobne usługi  

Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez wójta lub burmistrza lub prezydenta miasta lub starostę