Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zmiana danych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez wójta lub burmistrza lub prezydenta miasta lub starostę

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o wydanie zaświadczenia o wpisie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez wójta lub burmistrza lub prezydenta miasta lub starostę

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wpis do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych
 • Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce.
 • Zobowiązanie do zapewnienia prawidłowych warunków działania szkoły lub placówki oświatowej, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, a także w przypadku szkoły podstawowej lub gimnazjum ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty z dniem rozpoczęcia działalności oraz pozytywna opinia kuratora oświaty
 • Pozytywna opinia kuratora oświaty o spełnianiu przez niepubliczną szkołę wymagań określonych w art. 14 ust. 3 cytowanej ustawy (w przypadku szkoły podstawowej)
 • Dokument potwierdzający osobowość prawną wnioskodawcy zamierzającego prowadzić szkołę lub placówkę tj. aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osób prawnych)
 • Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce
 • Skan statutu szkoły lub placówki podpisanego przez osobę uprawnioną, opracowany zgodnie z art. 172 ustawy Prawo oświatowe, a w przypadku punktu lub zespołu wychowania przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego
 • Opinie dotyczące bezpieczeństwa i higieny w szkole lub placówce, potwierdzone za zgodność z oryginałem, zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 268a cytowanej ustawy, tj.: - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, - Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej
 • Skan dokumentu poświadczającego dysponowanie odpowiednimi pomieszczeniami do prowadzenia szkoły lub placówki (np. umowa najmu)
 • Osoba fizyczna składająca zgłoszenie do ewidencji, może dołączyć do wniosku pisemne oświadczenie wskazujące osobę fizyczną lub osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, która przejmie prowadzenie szkoły lub placówki w przypadku zgonu osoby składającej zgłoszenie. Oświadczenie zawiera zgodę osoby fizycznej albo osoby prawnej, która ma przejąć prowadzenie szkoły lub placówki niepublicznej. Oświadczenie to może zostać złożone przez osobę fizyczną również po uzyskaniu wpisu do ewidencji
Czas realizacji  

Wpis następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku . W przypadku braku danych lub załączników termin 30-dniowy liczony jest od daty uzupełnienia dokumentacji zgłoszeniowej. Organ rejestrujący z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Kuratora Oświaty za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie zgłoszenia, 2. Weryfikacja zgłoszenia, 3. Wpis/zmiana wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych potwierdzony wydaniem stosownego zaświadczenia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   wpis szkoła placówka niepubliczna ewidencja jednostki samorządu terytorialnego
  Podobne usługi  

  Wpis szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez jednostki samorządu terytorialnego oraz zmiana danych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o wpisie szkoły lub placówki niepublicznej do ewidencji prowadzonej przez wójta lub burmistrza lub prezydenta miasta lub starostę