Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
URZĄD MIEJSKI W ELBLĄGU
ELBLĄG, UL. ŁĄCZNOŚCI 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem również w urzędzie gminy, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy ubiegający się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów
 • Oświadczenie, iż:
  1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów są kompletne i zgodne z prawdą,
  2) znane są i spełnione warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Czas realizacji  

Wpis – w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do rejestru, zaświadczenie o dokonaniu wpisu - bez zbędnej zwłoki

Opłaty  

412 zł

Numer konta  

56 1020 1811 0000 0902 0334 1161

Tytuł wpłaty  

Opłata skarbowa

Kwota (PLN)  

412

Miejsce składania dokumentów  

Departament Spraw Obywatelskich, Plac Dworcowy 4 82-300 Elbląg, Referat Obsługi Kierowców, pokój nr 3a

Dni i godziny   poniedziałek - piątek, 8:00 - 16:00
Tryb odwoławczy  

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego podmiot, któremu w drodze decyzji odmówiono dokonania wpisu do rejestru może odwołać się od tej decyzji do organu administracji publicznej wyższego stopnia tj. właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Starosty, który wydał tę decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Opłaty skarbowe:
- 412 zł – opłata za dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy prowadzącego stacje kontroli pojazdów,
- 206 zł – opłata za zmianę wpisu dot. rozszerzenia działalności do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorcy prowadzącego stacje kontroli pojazdów,
- 17 zł – opłata za wydanie nowego zaświadczenia w przypadku pozostałych zmian.

Powyższe opłaty można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1 - pokój 122 (czynna: poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8.00 – 15.00, wtorek w godz. 8.00 – 16.00, piątek w godz. 8.00 – 14.00) lub Plac Dworcowy 4 – obok kasy biletowej PKS (czynna: od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00) lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Elblągu: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA 56 1020 1811 0000 0902 0334 1161

BIP  

Telefon  
 • (+48) 55 239 31 72
 • (+48) 55 237 47 77,
 • Fax   (+48) 55 237 47 70
  Słowa kluczowe   Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

  Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

  Wniosek składa się do starosty właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności. Przedsiębiorca podlegający wpisowi do ewidencji może złożyć wniosek wraz z oświadczeniem również w urzędzie gminy, wskazując organ prowadzący rejestr działalności regulowanej.