Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W PAJĘCZNIE
STAROSTWO POWIATOWE W PAJĘCZNIE
PAJĘCZNO, UL. KOŚCIUSZKI 76
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia musi złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem. Wniosek możne być również złożony w urzędzie gminy, przy jednoczesnym wskazaniu organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej. Urząd gminy ma obowiązek przekazać wniosek do właściwego organu rejestrowego.

W przypadku, gdy część infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców znajduje się na terenie innego powiatu, starosta, dokonując wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, ma obowiązek poinformować starostów, na których obszarze działania znajduje się infrastruktura ośrodka, o fakcie dokonania wpisu, przesyłając informację na temat tej infrastruktury i jej lokalizacji.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy zamierzającego rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. Przedsiębiorca musi spełnić następujące warunki:

1. posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:
a) salę wykładową,
b) pomieszczenie biurowe,
c) plac manewrowy,
d) pojazd przeznaczony do nauki jazdy.

2. zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania.

3. posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia.

4. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców
 • Oświadczenie o zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku oraz o spełnieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
Czas realizacji  

7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do rejestru

Opłaty  

500 zł za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Numer konta  

65 8265 0001 2000 0000 2727 0004

Tytuł wpłaty  

Opłata za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Kwota (PLN)  

500

Miejsce składania dokumentów  

Starostwo Powiatowe w Pajęcznie - Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg

Dni i godziny   Poniedziałek - Piątek, 7.30 - 15.30
Tryb odwoławczy  

Od decyzji starosty, odmawiającej wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Powyższe opłaty należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Pajęcznie (ul. Parkowa 8/12) lub na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Pajęcznie : Bank Spółdzielczy: 65 8265 0001 2000 0000 2727 0004

BIP  

http://www.powiatpajeczno.biuletyn.net

Telefon  
 • 34 311 31 20
 • 34 311 28 37
 • Fax   34 311 31 21
  Słowa kluczowe   Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

  Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

  Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

  Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia musi złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem. Wniosek możne być również złożony w urzędzie gminy, przy jednoczesnym wskazaniu organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej. Urząd gminy ma obowiązek przekazać wniosek do właściwego organu rejestrowego.

  W przypadku, gdy część infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców znajduje się na terenie innego powiatu, starosta, dokonując wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, ma obowiązek poinformować starostów, na których obszarze działania znajduje się infrastruktura ośrodka, o fakcie dokonania wpisu, przesyłając informację na temat tej infrastruktury i jej lokalizacji.