Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
ZIELONA GÓRA, UL. PODGÓRNA 22
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy. Warunki wymagane do prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy zostały określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Komunikacji

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorca ubiegający się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Ośrodek doskonalenia techniki jazdy może prowadzić przedsiębiorca, który:
1) posiada:
a) infrastrukturę techniczną,
b) pojazdy do prowadzenia praktycznego szkolenia w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym,
c) pojazdy do prowadzenia kursów dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi – w przypadku ośrodka doskonalenia techniki jazdy stopnia wyższego,
d) warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne
– pozwalające na bezpieczne i zgodne z wymaganymi warunkami przeprowadzanie zajęć,
2) zapewnia prowadzenie zajęć przez instruktorów techniki jazdy,
3) nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy
 • Oświadczenie o zgodności z prawdą danych wpisanych do wniosku oraz o spełnieniu warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Czas realizacji  

7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do rejestru

Opłaty  

600 zł oraz opłata ewidencyjną w wysokości 1 zł.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

sala operacyjna wydziału

Dni i godziny  
 • środa-piątek, 7:30-15:00
 • wtorek, 7:30-15:30
 • poniedziałek, 7:30-17:00
 • Tryb odwoławczy  

  Od decyzji wojewody, odmawiającej wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, przysługuje stronie odwołanie do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał przedmiotową decyzję.

  Rezultat realizacji usługi  

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.zielonagora.pl/procedury/3/253/ZAREJESTROWANIE_OSRODKA_SZKOLENIA_KIEROWCOW/

  Telefon  
  Fax  
  Słowa kluczowe   Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

  Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.

  Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy. Warunki wymagane do prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy zostały określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.