Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
Wpis do rejestru dokonywany jest na pisemny wniosek przedsiębiorcy składany wraz
z załącznikami bezpośrednio do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej albo w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą we właściwym organie ewidencyjnym – u wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. W tym ostatnim przypadku przedsiębiorca musi wskazać organ rejestrowy, do którego kierowany jest wniosek. W tym przypadku bowiem wniosek jest przekazywany z urzędu przez organ ewidencyjny do wskazanego organu rejestrowego.

Podmiot prowadzący kursy jest obowiązany spełniać następujące warunki:
1) posiadać warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne gwarantujące przeprowadzenie kursu zgodnie z jego programem,
2) zapewnić prowadzenie zajęć przez wykładowców, którzy:
a) posiadają wyższe wykształcenie i co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie prezentowanych zagadnień objętych kursem lub
b) posiadają świadectwo doradcy, o którym mowa w art. 42 ust. 1 19 sierpnia 2011r.
o przewozie towarów niebezpiecznych,
3) posiadać możliwość przeprowadzania ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursów,
4) prowadzić kursy w oparciu o ramowy program, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
3) Podmiotem prowadzącym kursy może być podmiot:
a) w stosunku do którego nie wszczęto postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
b) który nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo karne skarbowe, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy osoby fizycznej lub członków organu osoby prawnej. Niekaralność w tym zakresie powinna być potwierdzona złożeniem oświadczenia o niekaralności. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za b) złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa właściwy ze względu na siedzibę albo miejsce zamieszkania podmiotu prowadzącego kursy.

Kogo dotyczy  

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia kursów ADR, kursu na eksperta ADN, eksperta ADN do spraw przewozu gazów, eksperta ADN do spraw przewozu chemikaliów oraz kursów dla doradców, zwanych dalej łącznie kursami, jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zamierzający prowadzić działalność zakresie prowadzenia tychże kursów podlegają wpisowi do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.

Obowiązek wpisu do rejestru dotyczy również przedsiębiorcy z innego państwa Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz z państw, które zawarły z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi Unii Europejskiej umowę regulującą swobodę świadczenia usług, czasowo prowadzącego kursy, o których mowa w ust. 1, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • pisemny wniosek podmiotu, zawierający następujące dane:
  1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz jego adres zamieszkania albo siedzibę i adres,
  2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej, o ile podmiot taki numer posiada, oraz miejsce prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, do której został wpisany,
  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile podmiot taki numer posiada,
  4) zakres prowadzonych kursów,
  5) datę i podpis wnioskodawcy.
 • Oświadczenie o następującej treści
  Oświadczam, że:
  1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy są kompletne i zgodne z prawdą,
  2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie prowadzenia kursów, określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.
  Oświadczenie powinno również zawierać:
  1) imię i nazwisko lub pełną nazwę podmiotu,
  2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
  3) podpis składającego oświadczenie lub osoby uprawnionej do występowania w imieniu podmiotu, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
 • Oświadczenie o niekaralności - w przypadku osób fizycznych lub członków organu osoby prawnej o następującej treści:

  Oświadczam, iż nie byłem/nie byłam prawomocnie skazany/skazana za umyślne przestępstwo karne skarbowe, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.
  Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
 • Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty
Czas realizacji  

Wpis – w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do rejestru, zaświadczenie o dokonaniu wpisu - bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Opłaty  

600 zł

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego podmiot, któremu w drodze decyzji odmówiono dokonania wpisu do rejestru może odwołać się od tej decyzji do organu administracji publicznej wyższego stopnia tj. właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka województwa, który wydał tę decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

  Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kursy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
  Wpis do rejestru dokonywany jest na pisemny wniosek przedsiębiorcy składany wraz
  z załącznikami bezpośrednio do organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej albo w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą we właściwym organie ewidencyjnym – u wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwym dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. W tym ostatnim przypadku przedsiębiorca musi wskazać organ rejestrowy, do którego kierowany jest wniosek. W tym przypadku bowiem wniosek jest przekazywany z urzędu przez organ ewidencyjny do wskazanego organu rejestrowego.

  Podmiot prowadzący kursy jest obowiązany spełniać następujące warunki:
  1) posiadać warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne gwarantujące przeprowadzenie kursu zgodnie z jego programem,
  2) zapewnić prowadzenie zajęć przez wykładowców, którzy:
  a) posiadają wyższe wykształcenie i co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie prezentowanych zagadnień objętych kursem lub
  b) posiadają świadectwo doradcy, o którym mowa w art. 42 ust. 1 19 sierpnia 2011r.
  o przewozie towarów niebezpiecznych,
  3) posiadać możliwość przeprowadzania ćwiczeń praktycznych objętych tematyką kursów,
  4) prowadzić kursy w oparciu o ramowy program, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie prowadzenia kursów z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych.
  3) Podmiotem prowadzącym kursy może być podmiot:
  a) w stosunku do którego nie wszczęto postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego,
  b) który nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo karne skarbowe, przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy osoby fizycznej lub członków organu osoby prawnej. Niekaralność w tym zakresie powinna być potwierdzona złożeniem oświadczenia o niekaralności. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za b) złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.