Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
ŁÓDŹ, AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 8
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

Usługa umożliwia wysłanie do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy wniosku o wpis przedsiębiorcy do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (ROTiPT)

Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, a w wypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę oddziału.

 Wpis do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy, zawierający następujące dane:
1. firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną - adres zamieszkania;
2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3. określenie przedmiotu działalności;
4. określenie zasięgu terytorialnego wykonywanej działalności (obszar kraju, kraje europejskie lub kraje pozaeuropejskie);
5. wskazanie głównego miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz oddziałów;
6. imiona i nazwiska osób upoważnionych do kierowania działalnością przedsiębiorcy oraz działalnością jego oddziałów.

W wypadku przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej za spełnienie warunku prowadzenia działalności uznaje się posiadanie zabezpieczenia finansowego w formie, która jest uznawana w państwie, w którym przedsiębiorca posiada siedzibę.

W wypadku, gdy równoważność zabezpieczenia finansowego jest niższa niż minimalna wysokość zabezpieczenia wymaganego od przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 10, przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1a, przedstawia dodatkową gwarancję bankową lub ubezpieczeniową wyrównującą wysokość posiadanego zabezpieczenia finansowego do minimalnej wysokości zabezpieczenia, wymaganego od przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych jest jawna i jest opublikowana na stronie internetowej ministra właściwego do spraw turystyki.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Nazwa komórki organizacyjnej  

Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy ubiegający się o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w związku z rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 października 2011 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 225, poz. 1353, Par.3 Par.4 Par.5 Par.6 Par.7)
 • Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy umowy gwarancji bankowej, umowy gwarancji ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz klientów, wymaganych w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 88, poz. 499)
 • Rozporządzenie ministra finansów z 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 511)
 • Rozporządzenie ministra finansów z 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 510)
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2211 z późn. zm., Art.5 Art.7 Art.8)
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
 • Oświadczenie o treści zgodnej z art. 7 ust. 4-5 ustawy o usługach turystycznych
 • Oświadczenie o treści zgodnej z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o usługach turystycznych
 • Umowa gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub umowa ubezpieczenia na rzecz klientów
 • Dowód wniesienia opłaty
Czas realizacji  

7 dni od dnia wpływu wniosku

Opłaty  

514,00 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Biuro podawcze, parter, budynek przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi

Dni i godziny   Poniedziałek-Piątek, 8:00-16:00
Tryb odwoławczy  

Od decyzji marszałka województwa przysługuje stronie odwołanie do Ministra Sportu i Turystyki w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://bip.lodzkie.pl

Telefon  
 • 42 291 98 00
 • 42 291 98 12
 • Fax   42 291 98 02
  Słowa kluczowe   Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

  Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych

  Usługa umożliwia wysłanie do marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy wniosku o wpis przedsiębiorcy do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (ROTiPT)

  Organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, a w wypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, organem właściwym do prowadzenia rejestru jest marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę oddziału.

   Wpis do rejestru dokonuje się na wniosek przedsiębiorcy, zawierający następujące dane:
  1. firmę przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, a w przypadku gdy przedsiębiorca jest osobą fizyczną - adres zamieszkania;
  2. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  3. określenie przedmiotu działalności;
  4. określenie zasięgu terytorialnego wykonywanej działalności (obszar kraju, kraje europejskie lub kraje pozaeuropejskie);
  5. wskazanie głównego miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz oddziałów;
  6. imiona i nazwiska osób upoważnionych do kierowania działalnością przedsiębiorcy oraz działalnością jego oddziałów.

  W wypadku przedsiębiorcy zagranicznego posiadającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej za spełnienie warunku prowadzenia działalności uznaje się posiadanie zabezpieczenia finansowego w formie, która jest uznawana w państwie, w którym przedsiębiorca posiada siedzibę.

  W wypadku, gdy równoważność zabezpieczenia finansowego jest niższa niż minimalna wysokość zabezpieczenia wymaganego od przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 10, przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1a, przedstawia dodatkową gwarancję bankową lub ubezpieczeniową wyrównującą wysokość posiadanego zabezpieczenia finansowego do minimalnej wysokości zabezpieczenia, wymaganego od przedsiębiorcy posiadającego siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych jest jawna i jest opublikowana na stronie internetowej ministra właściwego do spraw turystyki.