Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Usługa umożliwia złożenie wniosku do wybranej instytucji publicznej o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Wyżej wymieniony rejestr prowadzony jest przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę organizatora turnusu.

Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych dokonywany jest na okres 3 lat po spełnieniu warunków, jakie powinni spełniać organizatorzy turnusów.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Wojewoda

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
  • Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  • Aktualny wypis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki - w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną
  • Dokument potwierdzający istnienie jednostki - w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej
  • Oświadczenie o nieposiadaniu wymagalnych zobowiązań wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  • Informacja o prowadzonej w okresie ostatnich dwóch lat przed datą złożenia wniosku działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rodzajów i form tej działalności oraz liczby osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością
  • Statut (jeśli jednostka posiada)
  • Programy dla określonych we wniosku rodzajów turnusów rehabilitacyjnych, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których jest adresowany, i określeniem składu kadry odpowiedzialnej za realizację danych turnusów
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych

Usługa umożliwia złożenie wniosku do wybranej instytucji publicznej o wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

Wyżej wymieniony rejestr prowadzony jest przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę organizatora turnusu.

Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych dokonywany jest na okres 3 lat po spełnieniu warunków, jakie powinni spełniać organizatorzy turnusów.