Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

Usługa umożliwia złożenie do wojewody wniosku o wpis jednostki do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewoda

Kogo dotyczy  

Społecznych organizacji ratowniczych które, w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne
  • Oświadczenie o zobowiązaniu (w ramach zadań ustawowych lub statutowych) do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego oraz o zapewnianiu gotowości operacyjnej jednostki
  • Wykaz posiadanego sprzętu (w tym środków łączności) do zapewnienia gotowości operacyjnej
  • Oświadczenie o spełnianiu przez ratowników wymogów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym
  • Statut jednostki (odnośnie jednostek, w których został uchwalony)
  • Zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika
  • Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej (w przypadku uprawnienia do nie wnoszenia opłaty skarbowej należy przekazać odpowiednie dokumenty rejestrowe i statutowe jednostki, potwierdzone za zgodność z oryginałem, celem potwierdzenia tego faktu)
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

10 zł – opłata skarbowa
brak opłaty – w przypadku gdy jednostka ubiegająca się o wpis do ww. rejestru jest organizacją pożytku publicznego i składa wniosek o dokonanie czynności urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Tryb odwoławczy  

Odwołanie należy złozyc do Ministra Zdrowia za pośrednictwem właściwego wojewody w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

Wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne

Usługa umożliwia złożenie do wojewody wniosku o wpis jednostki do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.