Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu

Usługa umożliwia uzyskanie wpisu do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu.

Uprawniony psycholog jest obowiązany:
1) przekazać marszałkowi województwa:
a) oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonuje badania - najpóźniej do dnia rozpoczęcia badań,
b) informację o zmianie danych w terminie 14 dni od dnia ich zmiany,
2) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje,
3) posiadać podczas wykonywania badań zaświadczenie o wpisie do ewidencji oraz okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

O wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu może ubiegać się osoba, która:
1) posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia,
2) ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia,
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • wniosek
 • Kserokopia dyplom ukończenia podyplomowych studiów w zakresie psychologii transportu prowadzonych przez uczelnie prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia
 • zaświadczenia o ukończeniu podyplomowego studium z zakresu psychologii transportu
 • Oświadczenie osoby o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu uzyskania korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.
Czas realizacji  

Zgodnie z k.p.a. bez zbędnej zwłoki, w sprawach szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące

Opłaty  

40 zł za wpis do ewidencji

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka Województwa. Odwołania należy składać w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu

  Wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu

  Usługa umożliwia uzyskanie wpisu do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań w zakresie psychologii transportu.

  Uprawniony psycholog jest obowiązany:
  1) przekazać marszałkowi województwa:
  a) oznaczenie pracowni psychologicznej, w której wykonuje badania - najpóźniej do dnia rozpoczęcia badań,
  b) informację o zmianie danych w terminie 14 dni od dnia ich zmiany,
  2) poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje,
  3) posiadać podczas wykonywania badań zaświadczenie o wpisie do ewidencji oraz okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.