Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 26
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Celem usługi jest złożenie wniosku w sprawie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez samorząd województwa właściwy ze względu na siedzibę placówki doskonalenia

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa właściwy ze względu na siedzibę placówki doskonalenia

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoba prawna i osoba fizyczna ubiegająca się o wpis do ewidencji niepublicznej placówki doskonalenia.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Projekt statutu
  • Dokumenty poświadczające posiadanie warunków umożliwiających realizację zadań statutowych
  • Wniosek o wpis do ewidencji
  • Projekt aktu założycielskiego
  • Karta identyfikacyjna niepublicznej placówki doskonalenia nauczycieli
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Bez opłaty.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Od decyzji o odmowie dokonania wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania za pośrednictwem Marszałka Województwa do Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie stosownej decyzji / dokonanie wpisu.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku; 3. Wydanie decyzji / dokonanie wpisu.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.mazovia.pl

Telefon   225979100
Fax   225979290
Słowa kluczowe   Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Wpis do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli

Celem usługi jest złożenie wniosku w sprawie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez samorząd województwa właściwy ze względu na siedzibę placówki doskonalenia