Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzenia badań w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

uzyskanie wpisu do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się do uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

O wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzenia badań w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami może ubiegać się osoba łącznie spełniająca następujące wymagania: 1.posiada prawo wykonywania zawodu lekarza; 2.posiada co najmniej 5-letni staż w zawodzie lekarza; 3.posiada: specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo inną specjalizację i dodatkowe szkolenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami 4.która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wniosek skierowany do właściwego Marszałka Województwa , zawierający: - imię i nazwisko osoby ubiegającej się o wpis do ewidencji; - nr PESEL - adres zamieszkania - numer prawa wykonywania zawodu - adres jednostki organizacyjnej, w której przeprowadza badania - data i miejsce urodzenia
 • 2. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów potwierdzająca uzyskanie tytułu lekarza
 • 3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo wykonywania zawodu lekarza
 • 4. Kserokopia dyplomu ukończenia specjalizacji w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo kserokopia dyplomu ukończenia innej specjalizacji wraz z kserokopią zaświadczenia o odbyciu dodatkowego szkolenia określonego w przepisach wydanych na podstawie art.81 ust.1 w/w ustawy
 • 5. Dokumenty potwierdzające 5-letni staż w zawodzie lekarza (kserokopie świadectw pracy lub oświadczenie o prowadzeniu własnej działalności gospodarczej jako lekarz)
 • 6. Oświadczenie osoby o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo wiarygodności dokumentów
 • 7. Dowód wniesienia opłaty
 • Zgodność z oryginałem kserokopii dokumentów należy poświadczyć. Może to uczynić: 1. notariusz - w takim przypadku nie jest wymagana wizyta w Urzędzie Marszałkowskim celem okazania oryginałów dyplomów; 2. Upoważniony pracownik w urzędzie marszałkowskim.
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Opłaty  

Opłata za wpis do ewidencji (wydanie decyzji administracyjnej o wpisie) – 50 zł (§ 13 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich osób obiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców) Opłatę należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego: tytułem: „opłata za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy prowadzonej przez Marszałka Województwa Lubelskiego”. 41 1020 3150 0000 3902 0047 7505 2.Do decyzji administracyjnej o wpisie do ewidencji lekarz może uzyskać zaświadczenie, nie jest to jednak obligatoryjne. W takim przypadku należy wnieść dodatkową opłatę. Wydanie zaświadczenia o wpisie - 17 zł. (ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik do ustawy cześć II nr 21). Opłatę skarbową należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lublin: 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000 tytułem: „opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji uprawnionych lekarzy prowadzonej przez Marszałka Województwa Lubelskiego”.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie prawo złożenia odwołania do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku złożonego osobiście lub przesłanego listownie 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzenia badań w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

  Wpis do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzenia badań w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami

  uzyskanie wpisu do ewidencji lekarzy uprawnionych do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się do uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców