Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji publicznej wniosku o wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Kogo dotyczy  

Dotyczy założycieli klubów sportowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • W przypadku rejestracji klubu sportowego, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej:

  1. Wniosek Komitetu Założycielskiego lub Zarządu Klubu o wpis do ewidencji,

  2. Statut Klubu (2 egzemplarze – co najmniej 1 oryginał),

  3. Listę założycieli (minimum 15 osób), zawierającą imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania, oraz własnoręczne podpisy założycieli,

  4. Adres tymczasowej siedziby Klubu,

  5. Protokół wyboru komitetu założycielskiego wraz z listą obecności oraz:

  6. uchwałę o powołaniu Klubu i jego siedzibie,

 • 7.uchwałę o przyjęciu Statutu, który winien zawierać w szczególności: nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji, teren działania i siedzibę stowarzyszenia, cele i sposoby realizacji, sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa, prawa i obowiązki członków klubu, władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełnienie składu oraz ich kompetencje, sposób reprezentowania stowarzyszenia
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca od daty złożenia wniosku (decyzja).

Opłaty  

10 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji,

Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku.

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje Stronom odwołanie do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń
Podobne usługi  

Wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji publicznej wniosku o wpis do ewidencji klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej