Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
URZĄD MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, INNE PASAŻ KAROLA RUDOWSKIEGO 10
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy

Wydanie uprawnienia dla instruktora nauki jazdy/wykładowcy

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby zamierzające prowadzić szkolenia lub zajęcia praktyczne w zakresie nauki jazdy (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami)

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisj Dz. U. 2019, poz. 1200), (Dz. U. z 2019 r., poz. 1200)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisj Dz. U. 2019, poz. 1200), (Dz. U. z 2019 r., poz. 1200)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisj Dz. U. 2019, poz. 1200), (Dz. U. z 2019 r., poz. 1200)
Wymagane dokumenty  
 • 1) Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców,
 • 2) Ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (nie dotyczy kandydatów na wykładowców),
 • 3) Ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora (nie dotyczy kandydatów na wykładowców),
 • 4) Zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu kandydatów na instruktorów,
 • 5) Oświadczenie, że wnioskodawca nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za: a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • 6) Wyraźną fotografię,
 • 7) W przypadku instruktorów rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E należy przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 3 – letniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz dotychczasową legitymację instruktora,
 • 8) Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika,
 • 9) Potwierdzenie wniesienia opłat.
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż wciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

50 zł - wpis do ewidencji instruktorów

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego Starosty bądź Prezydenta, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. weryfikacja wniosku, 3.skierowanie na egzamin, 4. wydanie decyzji

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy

Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy

Wydanie uprawnienia dla instruktora nauki jazdy/wykładowcy