Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Łęczyca (miasto), pl. Tadeusza Kościuszki 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców uzyskać może osoba, która:
1. posiada prawo jazdy (w przypadku instruktorów),
2. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów/wykładowców i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu,
3. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,
4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Ponadto w przypadku instruktora: posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Komunikacji

Kogo dotyczy  

Osoby zamierzające prowadzić szkolenia lub zajęcia praktyczne w zakresie nauki jazdy (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami)

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013 r., poz. 93)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155, Art.38)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców
 • Fotografia o wymiarze 35 x 45 mm (w przypadku instruktorów)
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/wykładowców
  lub
  Kursu uzupełniającego dla instruktorów/wykładowców
 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Orzeczenie lekarskie i psychologiczne (w przypadku instruktorów)
 • Zaświadczenie o posiadaniu przez osobę co najmniej 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem (w przypadku instruktorów)
 • Dowód wniesienia opłaty
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

50,00 zł - opłata za wydanie legitymacji,
10,00 zł – opłata za wydanie decyzji

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

pok. 7

Dni i godziny  
 • śr., 8:00 - 15:30
 • pt., 8:00 - 13:30
 • pon. wt. czw., 8:00 - 14:00
 • Tryb odwoławczy  

  Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego Starosty bądź Prezydenta, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  www.leczyca.bip.cc

  Telefon  
  Fax  
  Słowa kluczowe   Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy

  Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

  Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców uzyskać może osoba, która:
  1. posiada prawo jazdy (w przypadku instruktorów),
  2. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów/wykładowców i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu,
  3. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,
  4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
  a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
  b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
  c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
  d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
  e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
  f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

  Ponadto w przypadku instruktora: posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.