Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy

Wydanie uprawnienia dla instruktora nauki jazdy/wykładowcy

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Kogo dotyczy  

Osoby zamierzające prowadzić szkolenia lub zajęcia praktyczne w zakresie nauki jazdy (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami)

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisj Dz. U. 2019, poz. 1200), (Dz. U. z 2019 r., poz. 1200)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisj Dz. U. 2019, poz. 1200), (Dz. U. z 2019 r., poz. 1200)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisj Dz. U. 2019, poz. 1200), (Dz. U. z 2019 r., poz. 1200)
Wymagane dokumenty  
 • 1) Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców,
 • 2) Ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora (nie dotyczy kandydatów na wykładowców),
 • 3) Ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora (nie dotyczy kandydatów na wykładowców),
 • 4) Zaświadczenie o ukończeniu z wynikiem pozytywnym kursu kandydatów na instruktorów,
 • 5) Oświadczenie, że wnioskodawca nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za: a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka, e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu, f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • 6) Wyraźną fotografię,
 • 7) W przypadku instruktorów rozszerzających uprawnienia do prowadzenia szkolenia kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E należy przedstawić dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej 3 – letniego doświadczenia w prowadzeniu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B oraz dotychczasową legitymację instruktora,
 • 8) Pełnomocnictwo – w przypadku działania przez pełnomocnika,
 • 9) Potwierdzenie wniesienia opłat.
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż wciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

50 zł - wpis do ewidencji instruktorów

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego Starosty bądź Prezydenta, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. weryfikacja wniosku, 3.skierowanie na egzamin, 4. wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy

  Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy

  Wydanie uprawnienia dla instruktora nauki jazdy/wykładowcy