Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców uzyskać może osoba, która:
1. posiada prawo jazdy (w przypadku instruktorów),
2. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów/wykładowców i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu,
3. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,
4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Ponadto w przypadku instruktora: posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania.

Kogo dotyczy  

Osoby zamierzające prowadzić szkolenia lub zajęcia praktyczne w zakresie nauki jazdy (zgodnie z posiadanymi uprawnieniami)

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie uzyskiwania uprawnień przez instruktorów i wykładowców, opłat oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach, a także stawek wynagrodzenia członków komisji (Dz. U. z 2013 r., poz. 93)
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r., poz. 155, Art.38)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów lub wykładowców
 • Fotografia o wymiarze 35 x 45 mm (w przypadku instruktorów)
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na instruktorów/wykładowców
  lub
  Kursu uzupełniającego dla instruktorów/wykładowców
 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Orzeczenie lekarskie i psychologiczne (w przypadku instruktorów)
 • Zaświadczenie o posiadaniu przez osobę co najmniej 2 lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem (w przypadku instruktorów)
 • Dowód wniesienia opłaty
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

50,00 zł - opłata za wydanie legitymacji,
10,00 zł – opłata za wydanie decyzji

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem właściwego Starosty bądź Prezydenta, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy

Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców nauki jazdy do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców uzyskać może osoba, która:
1. posiada prawo jazdy (w przypadku instruktorów),
2. ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs dla kandydatów na instruktorów/wykładowców i posiada zaświadczenie o jego ukończeniu,
3. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin sprawdzający kwalifikacje przed komisją powołaną przez wojewodę,
4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Ponadto w przypadku instruktora: posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora oraz posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora.