Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wpis do ewidencji egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem, osób poddawanych kontrolnemu sprawdzania kwalifikacji

Usługa umożliwia uzyskanie wpisu do ewidencji egzaminatorów.

Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów prowadzony jest przez Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy.
 W kursie kwalifikacyjnym uczestniczyć mogą wyłącznie osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9.
 Kurs kwalifikacyjny obejmuje:
1) zajęcia teoretyczne w zakresie:
a) nauki podstaw techniki jazdy,
b) przepisów ruchu drogowego,
c) zasad przeprowadzania egzaminu państwowego,
d) problematyki:
– wypadków drogowych,
– psychologii transportu,
– etyki zawodu egzaminatora,
e) wiedzy na temat problemów i szkód związanych z nadużywaniem alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu,
– prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w tym zakresie,
2) zajęcia praktyczne z techniki jazdy i prowadzenia egzaminu - prowadzone przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę i umiejętności w tym zakresie,
3) uczestnictwo w co najmniej 20 egzaminach państwowych w charakterze obserwatora oraz przeprowadzenie co najmniej 10 takich egzaminów pod kierunkiem egzaminatora wyznaczonego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego - odpowiednio w zakresie każdej kategorii prawa jazdy objętej kursem kwalifikacyjnym.
Po zakończonym kursie, Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego wydaje kandydatowi na egzaminatora lub egzaminatorowi zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Marszalek Województwa

Kogo dotyczy  

O wpis do ewidencji egzaminatorów może ubiegać się osoba, która:
1) posiada wykształcenie wyższe,
2) posiada przez okres co najmniej 6 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu:
a) prawo jazdy właściwej kategorii lub
b) pozwolenie na kierowanie tramwajem,
3) posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe
kategorie prawa jazdy,
4) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora,
5) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych
do wykonywania czynności egzaminatora,
6) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem
o jego ukończeniu,
7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu,
8) daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków,
9) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • wniosek
 • Fotografię
 • Dokument potwierdzający posiadanie wyższego wykształcenia (nie dotyczy osób ubiegających się o rozszerzenie posiadanego zakresu uprawnień egzaminatora)
 • Zaświadczenie o niekaralności
 • Zaświadczenie o posiadaniu przez okres co najmniej 6 lat prawa jazdy kat. B oraz uprawnienia do kierowania objętego egzaminowaniem przez okres co najmniej 1 roku
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora
 • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora
 • Zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego
 • Dowód uiszczenia opłaty za egzamin
 • W przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy należy również załączyć dokument potwierdzający posiadanie uprawnień egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat.
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

1. Opłata za wpis do ewidencji – 50 zł
2. Opłata skarbowa - za wydanie decyzji o wpisie do ewidencji - 10 zł.

Opłata za egzamin wynosi:
1) kat. A prawa jazdy - teoria 100 zł - praktyka 200 zł,
2) kat B lub T prawa jazdy - teoria 100 zł - praktyka 250 zł,
3) kat. C lub D prawa jazdy - teoria 100 zł - praktyka 300 zł,
4) pozwolenie - teoria 100 zł - praktyka 150 zł

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 kodeksu postępowania administracyjnego podmiot, któremu w drodze decyzji odmówiono dokonania wpisu do rejestru może odwołać się od tej decyzji do organu administracji publicznej wyższego stopnia tj. właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Marszałka, który wydał tę decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Wpis do ewidencji egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem
 • osób poddawanych kontrolnemu sprawdzania kwalifikacji
 • Wpis do ewidencji egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem, osób poddawanych kontrolnemu sprawdzania kwalifikacji

  Usługa umożliwia uzyskanie wpisu do ewidencji egzaminatorów.

  Kurs kwalifikacyjny dla kandydatów na egzaminatorów prowadzony jest przez Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego, w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy.
   W kursie kwalifikacyjnym uczestniczyć mogą wyłącznie osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9.
   Kurs kwalifikacyjny obejmuje:
  1) zajęcia teoretyczne w zakresie:
  a) nauki podstaw techniki jazdy,
  b) przepisów ruchu drogowego,
  c) zasad przeprowadzania egzaminu państwowego,
  d) problematyki:
  – wypadków drogowych,
  – psychologii transportu,
  – etyki zawodu egzaminatora,
  e) wiedzy na temat problemów i szkód związanych z nadużywaniem alkoholu oraz środków działających podobnie do alkoholu,
  – prowadzone w formie wykładów i ćwiczeń przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w tym zakresie,
  2) zajęcia praktyczne z techniki jazdy i prowadzenia egzaminu - prowadzone przez osoby posiadające specjalistyczną wiedzę i umiejętności w tym zakresie,
  3) uczestnictwo w co najmniej 20 egzaminach państwowych w charakterze obserwatora oraz przeprowadzenie co najmniej 10 takich egzaminów pod kierunkiem egzaminatora wyznaczonego przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego - odpowiednio w zakresie każdej kategorii prawa jazdy objętej kursem kwalifikacyjnym.
  Po zakończonym kursie, Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego wydaje kandydatowi na egzaminatora lub egzaminatorowi zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego.