Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpis

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Odpis aktu stanu cywilnego wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • 1. Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
  • 2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty (jeśli dotyczy)
Czas realizacji  

1. Jeżeli akt stanu cywilnego – znajduje się w rejestrze stanu cywilnego – niezwłocznie

2. Ponadto zgodnie z art. 125 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, gdy akt istnieje wyłącznie w postaci papierowej:
- Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku
- Jeżeli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie odpisu w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku

Opłaty  

Zgodnie z ustawą z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej opłaty ponoszone są za wydanie następujących dokumentów (aktów stanu cywilnego „ASC”)
1. odpis zupełny ASC 33 zł
2. odpis zupełny ASC po dokonaniu transkrypcji 50 zł
3. odpis zupełny ASC wydany po dokonaniu rejestracji urodzenia albo zgonu, które nastąpiły poza granicami RP i nie zostały tam zarejestrowane albo rejestracji urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu, które nastąpiły poza granicami RP, jeżeli w państwie urodzenia, zawarcia małżeństwa albo zgonu nie jest prowadzona rejestracja SC 39 zł
4. odpis zupełny ASC wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego dokumentu 39 zł
5. odpis zupełny ASC wydany po dokonaniu odtworzenia treści ASC w przypadku zaginięcia lu

Tryb odwoławczy  

Odmowa wydania odpisu następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego miejscowo wojewody za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Transakcja
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego, co spowoduje wydanie uprawnionym osobom stosownego odpis