Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od wójta (burmistrza, prezydenta miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Każdy pełnoletni obywatel RP jest zobowiązany do posiadania ważnego dowodu osobistego jeśli zamieszkuje na terytorium RP.
3. Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego (wymiana) należy złożyć w przypadku:
1) upływu terminu ważności dowodu;
2) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
3) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
5) przekazania do organu gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatel Rzeczypospolitej, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • 1. Wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego
  • 2. Aktualna fotografia odzwierciedlająca, w sposób niebudzący uzasadnionych wątpliwości, wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego przedstawiający ją bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami:
  • a. osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92, z późn. zm.2);
  • b. osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • c. w uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek, do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.
Czas realizacji  

Nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Odwołanie od decyzji odmawiającej wydanie dowodu osobistego. Składa się je do wojewody właściwego ze względu na organ gminy będący wystawcą dowodu osobistego.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Transakcja
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego

1. Usługa umożliwia uzyskanie od wójta (burmistrza, prezydenta miasta) dowodu osobistego na pisemny wniosek uprawnionego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Każdy pełnoletni obywatel RP jest zobowiązany do posiadania ważnego dowodu osobistego jeśli zamieszkuje na terytorium RP.
3. Wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego (wymiana) należy złożyć w przypadku:
1) upływu terminu ważności dowodu;
2) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;
3) zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osobistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;
5) przekazania do organu gminy lub placówki konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego.