Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego po zmarłym emerycie lub renciście ZER WU - 3/2009

Usługa umożliwia złożenie do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW elektronicznego wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego należnego do dnia śmierci zmarłemu emerytowi lub renciście. Osoby których dotyczy ta usługa mają prawo do udziału w nieukończonym postępowaniu prowadzonym dalej w sprawie świadczenia o które wnioskowała osoba zmarła

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Małżonka lub dzieci osoby zmarłej, która zgłosiła wniosek o świadczenia pieniężne z zaopatrzenia emerytalnego, zamieszkałym z nią w dniu jej śmierci;

Małżonka lub dzieci niespełniających powyższego warunku albo innych członków rodziny (wnuki, rodzice, dziadkowie i rodzeństwo), jeżeli pozostawali na utrzymaniu osoby, która zgłosiła wniosek o świadczenia, lub osoba ta pozostawała na ich utrzymaniu.

Podstawy prawne  
  • Ustawa z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2023 r., poz. 1280 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1251 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 2024 r., poz. 17 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r., poz. 307)
Wymagane dokumenty  
    ZER WU-3/2009
Czas realizacji  

Decyzję wydaje się nie później niż w terminie 60 dni od daty zgłoszenia wniosku. Przed wydaniem decyzji przeprowadzane jest postępowanie wyjaśniające mające na celu ocenę dowodów przedłożonych przez osobę zgłaszającą wniosek o udział w nieukończonym postępowaniu, potwierdzających jej legitymację do udziału w tym postępowaniu. W szczególnych przypadkach, ww. decyzję wydaje się nie później niż w terminie 30 dni od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania tej decyzji. Za datę wyjaśnienia ostatniej okoliczności uważa się datę końcową dodatkowego terminu do przedstawienia niezbędnych dowodów wyznaczonego przez organ emerytalny lub datę przedstawienia tych dowodów.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Od decyzji o odmowie prawa do niezrealizowanych świadczeń przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego (tj. do Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział Ubezpieczeń Społecznych, Al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa, w terminie miesiąca od daty doręczenia decyzji). Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW. Odwołanie można sporządzić na piśmie lub ustnie do protokołu w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego po zmarłym emerycie lub renciście ZER WU - 3/2009

Wniosek o wypłatę świadczenia pieniężnego po zmarłym emerycie lub renciście ZER WU - 3/2009

Usługa umożliwia złożenie do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSW elektronicznego wniosku o wypłatę świadczenia pieniężnego należnego do dnia śmierci zmarłemu emerytowi lub renciście. Osoby których dotyczy ta usługa mają prawo do udziału w nieukończonym postępowaniu prowadzonym dalej w sprawie świadczenia o które wnioskowała osoba zmarła