Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA ŁODZI
URZĄD MIASTA ŁODZI
ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 104
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu i właściciela

Zaświadczenie wydaje się na wniosek właściciela pojazdu (pełnomocnika) lub osoby ubiegającej się o jego wydanie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy Starosta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Spraw Obywatelskich i Komunikacji

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do załatwienia sprawy
 • wniosek o wydanie zaświadczenia
 • wypis z rejestru sądowego i nr REGON /dotyczy osób prawnych/
 • w przypadku zmiany właściciela pojazdu oryginały dokumentów dotyczących przeniesienia prawa własności do wglądu
Czas realizacji  

Do 7 dni od daty złożenia wniosku

Opłaty  

- 17,00 zł pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) - 17,00 zł od czynności wydania zaświadczenia.

Numer konta  

50 1240 1037 1111 0011 0925 0073

Tytuł wpłaty  

W tytule wpłaty proszę podać cechę identyfikacyjną pojazdu (nr rejestracyjny lub nr VIN).

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Departament Obsługi i Administracji - Wydział Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

Dni i godziny  
 • Środa, 8:00-16:00
 • Wtorek, 9:00-17:00
 • Poniedziałek, 8:00-16:00
 • Piątek, 8:00-16:00
 • Czwartek, 8:00-16:00
 • Tryb odwoławczy  

  Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

  Rezultat realizacji usługi  

  Wydanie zaświadczenia

  Etapy realizacji usługi  

  1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie zaświadczenia.

  Poziom dostępności usługi   Transakcja
  Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  • 17,00 zł pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa)
  • 17,00 zł od czynności wydania zaświadczenia.


  Opłaty można wnieść przelewem na konto w Banku Pekao S.A. nr: 50 1240 1037 1111 0011 0925 0073.

  W tytule wpłaty proszę podać cechę identyfikacyjną pojazdu (nr rejestracyjny lub nr VIN).

  BIP  

  http://www.bip.uml.lodz.pl

  Telefon   638-44-44
  Fax   272-60-01
  Słowa kluczowe   Wniosek o wydanie zaświadczenia

  Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu i właściciela

  Zaświadczenie wydaje się na wniosek właściciela pojazdu (pełnomocnika) lub osoby ubiegającej się o jego wydanie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.