Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu i właściciela

Zaświadczenie wydaje się na wniosek właściciela pojazdu (pełnomocnika) lub osoby ubiegającej się o jego wydanie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy Starosta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do załatwienia sprawy
 • wniosek o wydanie zaświadczenia
 • wypis z rejestru sądowego i nr REGON /dotyczy osób prawnych/
 • w przypadku zmiany właściciela pojazdu oryginały dokumentów dotyczących przeniesienia prawa własności do wglądu
Czas realizacji  

Do 7 dni od daty złożenia wniosku

Opłaty  

- 17,00 zł pełnomocnictwo (opłata nie dotyczy, gdy pełnomocnikiem jest wstępny, zstępny, rodzeństwo, jednostka budżetowa lub samorządowa) - 17,00 zł od czynności wydania zaświadczenia.

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zaświadczenia

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie zaświadczenia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wniosek o wydanie zaświadczenia

  Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu i właściciela

  Zaświadczenie wydaje się na wniosek właściciela pojazdu (pełnomocnika) lub osoby ubiegającej się o jego wydanie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.