Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wydanie zaświadczenie o stanie cywilnym

Organ właściwy do realizacji usługi  

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Kogo dotyczy  

Zaświadczenie o stanie cywilnym wydaje się osobie, której to zaświadczenie dotyczy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej
Czas realizacji  

1. Jeżeli akt stanu cywilnego niezbędny do wydania zaświadczenia znajduje się w rejestrze stanu cywilnego – niezwłocznie. 2. Zgodnie z art. 125 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego gdy akt istnieje wyłącznie w postaci papierowej to: - Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie zaświadczenia w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, - Jeżeli wniosek o wydanie zaświadczenia został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie umożliwiającym wydanie zaświadczenia w ciągu 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Opłaty  

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1628) w brzmieniu nadanym przez art. 119 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego opłata za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym wynosi 38 zł

Tryb odwoławczy  

Odmowa wydania zaświadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do właściwego miejscowo wojewody za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Rezultat realizacji usługi  

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym i potwierdzenia uiszczenia opłaty 2. Urzędowe poświadczenie przedłożenia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wniosek zaświadczenie o stanie cywilnym
  Podobne usługi  

  Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

  Wydanie zaświadczenie o stanie cywilnym