Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR)

wydanie orzeczenia

Organ właściwy do realizacji usługi  

poradnia psychologiczno-pedagogiczna właściwa ze względu na przedszkole lub szkołę, do której uczęszcza dziecko lub uczeń lub jeśli nie uczęszcza do przedszkola, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania

Kogo dotyczy  

dzieci, uczniów

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1743)
Wymagane dokumenty  
 • Dokumentacja uzasadniająca wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane.
 • Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia.
 • Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego.
 • W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu.
Czas realizacji  

30 dni od dnia złożenia wniosku w przypadku kształcenia specjalnego. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, 14 dni od dnia złożenia wniosku w przypadku orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do kuratora oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

Rezultat realizacji usługi  

wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie kształcenia specjalnego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Weryfikacja wniosku i wymaganych załączników. 2. Wydanie decyzji przez zespół orzekający. 3. Wydanie orzeczenia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • orzeczenie
 • opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
 • Wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (WWR)

  wydanie orzeczenia