Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie/odnowienie krajowego świadectwa zdatności do lotu statku powietrznego albo pozwolenia na wykonywanie lotów w kat. specjalnej

Wniosek o wydanie/odnowienie krajowego świadectwa zdatności do lotu statku powietrznego (CofA) albo pozwolenia na wykonywanie lotów w kat. specjalnej (PLS).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Kogo dotyczy  

Właścicieli/użytkowników statków powietrznych.

Podstawy prawne  
 • Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie zdatności statków powietrznych do lotu (Dz. U. z 2018 r., poz. 709 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.w sprawie przepisów technicznych i eksploatacyjnych dotyczących statków powietrznych kategorii specjalnej, nieobjętych nadzorem Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1122 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Status modyfikacji oraz napraw
 • Status dyrektyw zdatności do lotu
 • Program obsługi technicznej – jeśli dotyczy
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty lotniczej
 • Status zgodności z programem obsługi technicznej
 • Instrukcja użytkowania w locie lub dokument równoważny
 • Instrukcja obsługi technicznej lub dokument równoważny
 • Raport z ważenia i wyważenia
 • Status podzespołów o ograniczonym czasie użytkowania – jeśli dotyczy
 • Status odroczonych czynności obsługi technicznej (zastosowane tolerancje)
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Zgodnie z tabelą opłat lotniczych. Oraz: - 17 zł za złożenie pełnomocnictwa - 10 zł za wydanie decyzji w przypadku, gdy nie ma opłaty lotniczej

Tryb odwoławczy  

wniosek o ponowne rozpatrzenie (tam, gdzie ma zastosowanie)

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie świadectwa zdatności

Etapy realizacji usługi  

1. wnioskowanie 2. ocena formalna 3. ocena merytoryczna 4. wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   świadectwo zdatności

  Wydanie/odnowienie krajowego świadectwa zdatności do lotu statku powietrznego albo pozwolenia na wykonywanie lotów w kat. specjalnej

  Wniosek o wydanie/odnowienie krajowego świadectwa zdatności do lotu statku powietrznego (CofA) albo pozwolenia na wykonywanie lotów w kat. specjalnej (PLS).