Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wniosek o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa własności nieruchomości przez kościelną lub wyznaniową osobę prawną

Formularz umożliwia zainicjowanie sprawy drogą elektroniczną poprzez jego wypełnienie i przesłanie za pośrednictwem platformy ePuap, formularz może zostać wypełniony, wydrukowany oraz przesłany (wraz z wymaganymi dokumentami) za pośrednictwem poczty tj. drogą tradycyjną.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda Mazowiecki

Kogo dotyczy  

Kościelne osoby prawne np. parafie, wyznaniowe osoby prawne np. gmina wyznaniowa żydowska

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wypis i wyrys z ewidencji gruntów
 • Zaświadczenie potwierdzające upoważnienie do reprezentowania kościelnej osoby prawnej (np. akt powołania na proboszcza parafii)
Czas realizacji  

Około 2 miesiące

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja

Etapy realizacji usługi  

1) Wpływ wniosku za pośrednictwem ePuap, poczty lub osobiście do punktu przyjmowania korespondencji MUW lub inny dopuszczalny sposób, gdzie następuje jego rejestracja w systemie EZD. 2) Dokonanie przeglądu kompletności i poprawności wniosku oraz złożonych dokumentów zgodnie z obowiązującymi wymogami oraz nadanie biegu sprawie. Jeśli w dokumentacji są braki, wezwanie klienta do ich uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 3) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania. 4) Przygotowanie projektu decyzji i jego weryfikacja pod względem merytorycznym. 5) Podpisanie decyzji przez upoważnioną osobę i doręczenie jej stronom. 6) Nadanie klauzuli ostateczności decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Decyzja

  Wniosek o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie z mocy prawa własności nieruchomości przez kościelną lub wyznaniową osobę prawną

  Formularz umożliwia zainicjowanie sprawy drogą elektroniczną poprzez jego wypełnienie i przesłanie za pośrednictwem platformy ePuap, formularz może zostać wypełniony, wydrukowany oraz przesłany (wraz z wymaganymi dokumentami) za pośrednictwem poczty tj. drogą tradycyjną.