Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udostępnienie baz danych obiektów drogowych

usługa umożliwia złożenie wniosku oraz pobranie materiałów ze zbiorów danych Obiektów Drogowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ wykonawczy Jednostki Samorządu Terytorialnego, Wójt, Burmistrz lub Prezydent miasta.

Kogo dotyczy  

Wszystkich zainteresowanych (obywatele, przedsiębiorcy, studenci, naukowcy, organy administracji publicznej itd.)

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 r. Nr 76, poz. 489)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565)
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym. (Dz. U. z 2018 r., poz. 29)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1626)
 • stawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych, obiektach mostowych, tunelach oraz promach. (Dz. U. z 2005 r. Nr 67, poz. 583)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o udostępnienie baz danych obiektów drogowych
Czas realizacji  

Niezwłocznie po wpłynięciu wniosku

Opłaty  

Realizacja wniosku podlega opłacie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Tryb odwoławczy  

Od zezwolenia przysługuje stronom odwołanie do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Udostępnienie zbioru danych obiektów drogowych

Etapy realizacji usługi  

1) Złożenie wniosku o udostępnieniu baz danych obiektów drogowych 2) Udostępnienie materiałów

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • baza obiektów drogowych
 • tunele
 • sieć dróg
 • obiekty mostowe
 • mosty
 • drogi
 • Udostępnienie baz danych obiektów drogowych

  usługa umożliwia złożenie wniosku oraz pobranie materiałów ze zbiorów danych Obiektów Drogowych