Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach

Usługa umożliwia wysłanie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta).

Kogo dotyczy  

Wyborca chcący głosować przez pełnomocnika.

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r., poz. 684 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2015 r., poz. 1724 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • 1. Pisemna zgoda osoby mającej być pełnomocnikiem.
 • 2. Kopia aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania (nie dotyczy wyborcy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat).
 • 3. Kopia zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem - w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania
Czas realizacji  

Niezwłocznie. Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania wymaga uzupełnienia, wójt, w terminie 3 dni od dnia otrzymania wniosku, wzywa wyborcę do usunięcia wad wniosku w terminie 3 dni.

Opłaty  

Brak opłat.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie przez wyborcę pisemnego wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania. 2. Sporządzenie aktu pełnomocnictwa. 3. Głosowanie przez pełnomocnika.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • pełnomocnictwo do głosowania
 • wybory
 • głosowanie
 • Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach

  Usługa umożliwia wysłanie wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.