Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
URZĄD MIASTA GORZOWA WLKP.
GORZÓW WIELKOPOLSKI, UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Przyznanie okresowego stypendium sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

Przyznanie lub odmowa przyznania okresowego stypendium sportowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta Zduńska Wola

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych zamieszkałych w Mieście Zduńska Wola biorących udział we współzawodnictwie sportowym, które w dyscyplinie sportu znaczącej dla Miasta Zduńska Wola (wymienionej w §1 ust. 2 pkt 5 uchwały nr LI/550/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, zmienionej uchwałą nr LVI/617/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 kwietnia 2018 r.) uzyskały jedno z osiągnięć sportowych wymienionych w §3 ust. 2 i 3 ww. uchwały.

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r., poz. 2048 z późn. zm.)
 • Uchwała nr LI/550/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, zmieniona uchwałą nr LVI/617/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 685 z późn. zm.)
 • Uchwała nr LI/550/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień, zmieniona uchwałą nr LVI/617/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 2845 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • Komunikat końcowy zawodów lub inny dokument potwierdzający osiągnięty wyniki sportowy potwierdzony za zgodność z oryginałem (zawierający pełną nazwę zawodów, termin i miejsce ich rozegrania, nazwę dyscypliny sportu oraz konkurencji) lub dokument potwierdzający powołanie zawodnika do reprezentacji województwa, regionu (ponadwojewódzkiej) lub kraju w dyscyplinie sportu zespołowego, potwierdzony za zgodność z oryginałem.
 • Wniosek stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr LVI/617/18 Rady Miasta Zduńska Wola z dnia 27 kwietnia 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
Czas realizacji  

Bezterminowo

Opłaty  

Brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Od decyzji Prezydenta Miasta Zduńska Wola przyznającej lub odmawiającej przyznania okresowego stypendium sportowego służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Zduńska Wola w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Przyznanie lub odmowa przyznania okresowego stypendium sportowego.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku przez klub sportowy, związek sportowy, zawodnika lub jego opiekuna prawnego, inny podmiot mający interes prawny lub Prezydenta Miasta Zduńska Wola z urzędu. 2. Analiza formalna złożonego wniosku. 3. Przyznanie lub odmowa przyznania okresowego stypendium sportowego.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  Telefon   957355500
  Fax  
  Słowa kluczowe   przyznanie okresowego stypendium sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

  Przyznanie okresowego stypendium sportowego dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe

  Przyznanie lub odmowa przyznania okresowego stypendium sportowego.