Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Powołanie do służby przygotowawczej

Powołanie do służby przygotowawczej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojskowe Centrum Rekrutacji

Kogo dotyczy  

Osoby posiadające uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz inne osoby niepodlegające obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej lub przeszkolenia wojskowego oraz będące jednocześnie chętne do pełnienia służby przygotowawczej. Do służby przygotowawczej może być powołana osoba: 1) niekarana za przestępstwo umyślne 2) posiadająca obywatelstwo polskie 3) posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej 4) wiek co najmniej osiemnaście lat 5) wykształcenie: - co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów, - co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów, - co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Elektroniczna kopia innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje.
 • Elektroniczna kopia świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej lub dyplomu ukończenia szkoły wyższej - w zależności od korpusu, na którego potrzeby będzie prowadzone kształcenie.
 • Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej.
 • Osoba będąca studentem szkoły wyższej i ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza również zaświadczenie szkoły wyższej, o którym mowa w art. 50 ust. 4 ustawy.
Czas realizacji  

30 dni.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Powołanie do służby przygotowawczej.

Etapy realizacji usługi  

Wysłanie wniosku do WCR. Rozpatrzenie wniosku w WCR. Decyzja w zakresie powołania do służby przygotowawczej.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • służba wojskowa
 • służba przygotowawcza
 • Powołanie do służby przygotowawczej

  Powołanie do służby przygotowawczej