Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Nadanie uprawnień przewodnika turystycznego

Usługa umożliwia złożenie do właściwego marszałka wniosku o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego.

Uprawnienia przewodnika turystycznego osobom będącym obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej nadaje, odmawia nadania, zawiesza i przywraca oraz cofa marszałek województwa właściwy dla miejsca ich zamieszkania, a w wypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - marszałek województwa wybrany przez te osoby ubiegające się o te uprawnienia, w formie decyzji administracyjnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • kopia świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez pracownika urzędu marszałkowskiego przyjmującego wniosek, na podstawie przedstawionego mu oryginału tego dokumentu, lub odpis tego świadectwa lub dyplomu
 • 3 fotografie w formacie 3*4cm
 • świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną dla przewodników turystycznych (Wzór świadectwa zgodnie z rozporządzeniem MSiT
 • zaświadczenie lekarskie, potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek w zakresie objętym wnioskiem, wystawione w trybie i w zakresie określonych przepisami o badaniach lekarskich pracowników
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wykonywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek
 • opcjonalnie kserokopia potwierdzona świadectwa lub dyplomu potwierdzającego znajomość języka obcego (dyplom ukończenia studiów filologicznych, językowego kolegium nauczycielskiego, szkoły z obcym językiem wykładowym za granica) lub inne dokumenty wskazane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1.08.2000 (Dz.U. z 2000r. Nr 70 poz.824)
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za decyzję
 • Osoby ubiegające się o uzyskanie wyższej klasy przewodnika górskiego do wniosku dołączają:
  1) świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną dla przewodników turystycznych;
  2) dokument lub dokumenty potwierdzające prowadzenie wycieczek przez okres wymagany do uzyskania wyższej klasy uprawnień, wydane przez jednostkę powierzającą tej osobie prowadzenie wycieczek, w szczególności umowy lub rachunki;
  3) oświadczenie o wykazie przejść, obejmującym przejścia skalne wielowyciągowe, przejścia lodowe i skalno-lodowe, a także przejścia narciarskie o parametrach określonych przez stowarzyszenie zrzeszające górskich przewodników turystycznych.
 • Osoby ubiegające się o rozszerzenie zakresu terytorialnego posiadanych uprawnień dołączają do wniosku, o którym mowa w ust. 1, świadectwo zdania egzaminu przed właściwą komisją egzaminacyjną dla przewodników turystycznych.
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu 30 dni od złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

Opłata skarbowa za wydanie decyzji.
(Dz. U. z 2006r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm. - załącznik do ustawy część I pkt. 53 "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej oraz zwolnienia").
Kwota: 10,00 zł;

Tryb odwoławczy  

Możliwość odwołania się od decyzji marszałka o odmowie nadania, zawieszeniu lub cofnięciu uprawnień przewodnika turystycznego, do Ministra Sportu i Turystyki.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wniosek o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego

Nadanie uprawnień przewodnika turystycznego

Usługa umożliwia złożenie do właściwego marszałka wniosku o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego.

Uprawnienia przewodnika turystycznego osobom będącym obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej nadaje, odmawia nadania, zawiesza i przywraca oraz cofa marszałek województwa właściwy dla miejsca ich zamieszkania, a w wypadku nieposiadania miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - marszałek województwa wybrany przez te osoby ubiegające się o te uprawnienia, w formie decyzji administracyjnej.