Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzyskanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzyskanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osób chcących zawrzeć ślub konkordatowy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (wzór własny), dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej
 • 2. Oryginały odpisów skróconych aktów urodzeń narzeczonych i ponadto:
  - osoba, która wcześniej pozostawała w związku małżeńskim składa: odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód lub prawomocne orzeczenie sądu o rozwodzie – dotyczy osoby rozwiedzionej,
  - odpis skrócony aktu zgonu poprzedniego małżonka - dotyczy wdowy lub wdowca
  - jeżeli małżeństwo zamierza zawrzeć kobieta niepełnoletnia, która nie ukończyła 16 lat to prawomocne postanowienie sądu opiekuńczego zezwalające na wcześniejsze zawarcie małżeństwa
 • 3. Obcokrajowiec zobowiązany jest złożyć:
  - dokument stwierdzający , że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo,
  - oryginał odpisu aktu urodzenia.
  - Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd na wniosek cudzoziemca, może go zwolnić od złożenia tego dokumentu.
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej
  Do wglądu:
  dowód osobisty lub paszport z aktualnym poświadczeniem zameldowania na pobyt stały.
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

84 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa

Tryb odwoławczy  

Kierownik USC odmawia wydania zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa w formie wyznaniowej, gdy stwierdzi, że w świetle prawa polskiego istnieją okoliczności wyłączające zawarcie zamierzonego małżeństwa powiadamiając pisemnie osobę zainteresowaną.
Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika USC może wystąpić do właściwego sądu o rozstrzygniecie czy okoliczności przedstawione przez kierownika USC, uzasadniają odmowę wydania zaświadczenia. Prawomocne postanowienie sądu jest wiążące dla kierownika USC

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzyskanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Uzyskanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego

Uzyskanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzyskanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego