Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzyskanie uzgodnienia dokumentacji i uzyskanie opinii dot. podziału działki, oświadczenia o skomunikowaniu działki lub uzgodnienia projektu budowlanego/dokumentacji technicznej zjazdu z drogi wojewódzkiej

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzyskanie opinii dot. podziału działki, oświadczenia o skomunikowaniu działki lub uzgodnienia projektu budowlanego/dokumentacji technicznej zjazdu z drogi wojewódzkiej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarządca drogi

Kogo dotyczy  

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • W przypadku wniosku dot. zaopiniowania podziału działki: - 2 egz. wstępnego projektu podziału (na kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000) - kopia aktualnego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy dla działki przyległej do drogi
 • W przypadku wniosku dot. oświadczenia o skomunikowaniu działi: - 1 egz. mapy do celów opiniodawczych (kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000) - kopia aktualnego wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy dla działki przyległej do drogi
 • W przypadku wniosku dot. uzgodnienia projektu budowlanego/dokumentacji technicznej zjazdu z drogi wojewódzkiej: - 2 egz. projektu budowlanego zjazdu, - Kopia decyzji DSDiK uzgadniająca lokalizację/przebudowę zjazdu, - Pełnomocnictwo albo jego odpis, wypis lub kopię z potwierdzeniem zgodności z oryginałem
 • Wypełniony formularz wniosku.
Czas realizacji  

1. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu). 2. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Opłaty  

Opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego naliczane są zgodnie z uchwałą w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich.

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • uzgodnienie
 • dokumentacji
 • Uzyskanie uzgodnienia dokumentacji i uzyskanie opinii dot. podziału działki, oświadczenia o skomunikowaniu działki lub uzgodnienia projektu budowlanego/dokumentacji technicznej zjazdu z drogi wojewódzkiej

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzyskanie opinii dot. podziału działki, oświadczenia o skomunikowaniu działki lub uzgodnienia projektu budowlanego/dokumentacji technicznej zjazdu z drogi wojewódzkiej.