Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz wpis do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej

przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i jednoczesny wpis do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej

Organ właściwy do realizacji usługi  

okręgowa izba lekarsko-weterynaryjna

Kogo dotyczy  

absolwentów wydziałów medycyny weterynaryjnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu lekarza weterynarii
  • oświadczenie o posiadanej pełnej zdolności do czynności prawnej oraz o korzystaniu z pełnych praw publicznych Pobierz
  • dyplom lekarza weterynarii wydany przez polską szkołę wyższą albo b) dyplom lub inny dokument potwierdzający kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii spełniające minimalne wymagania w zakresie kształcenia określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych, wydany przez właściwe organy innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego, wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 2f, albo c) dyplom lekarza weterynarii wydany przez właściwe organy innego państwa niż państwo członkowskie, jeżeli dyplom ten potwierdza kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii spełniające minimalne wymagania w zakresie kształcenia określone w przepisach Unii Europejskiej dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych oraz został uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równoważny dokumentom wymienionym w wykazie, o którym mowa w art. 2f;  Pobierz
  • wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu i wpis do rejestru lekarzy weterynarii okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej Pobierz
  • dokument potwierdzający obywatelstwo - dowód osobisty, paszport - do wglądu
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy.

Opłaty  

150 zł

Tryb odwoławczy  

Do uchwał organów samorządu w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu i wpisu do rejestru członków lub odmowy, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych.

Rezultat realizacji usługi  

uchwała okręgowej rady lekarsko-weterynaryjna wraz z zaświadczeniem

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku wraz z kompletem dokumentów 2. Weryfikacja wniosku 3. Odebranie uchwały

Poziom uwierzytelniania   Podpis kwalifikowany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   weterynaria lekarz weterynarii prawo wykonywania zawodu

Uzyskanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz wpis do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej

przyznanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii i jednoczesny wpis do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej