Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzyskanie odszkodowania za szkody wyrządzone w pasie drogowym

Usługa umożliwia złożenie wniosków związanych z uzyskaniem odszkodowania za szkody wyrządzone w pasie drogowym

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarządca drogi

Kogo dotyczy  

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony formularz wniosku.
Czas realizacji  

1. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu). 2. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • odszkodowanie
 • szkody
 • pas
 • drogowy
 • Uzyskanie odszkodowania za szkody wyrządzone w pasie drogowym

  Usługa umożliwia złożenie wniosków związanych z uzyskaniem odszkodowania za szkody wyrządzone w pasie drogowym