Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzyskanie legitymacji instruktora nauki jazdy lub jej przedłużenie

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzyskanie legitymacji instruktora nauki jazdy lub jej przedłużenie.

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uprawnienie do szkolenia kandydatów na kierowców lub kandydatów na motorniczych i motorniczych wpisuje ją do ewidencji instruktorów i wydaje legitymację instruktora.

Legitymację instruktora wydaje się na okres wynikający z terminów badań.

Przy przedłużaniu ważności legitymacji instruktora nauki jazdy starosta sprawdza czy instruktor poddał się badaniu psychologicznemu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Kogo dotyczy  

osób starających się o uzyskanie legitymacji instruktora nauki jazdy lub instruktorów jazdy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • I. wniosek
  • II. orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań
    zdrowotnych do kierowania pojazdami
    orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań
    zdrowotnych do kierowania pojazdami
  • III. oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Uzyskanie legitymacji instruktora nauki jazdy lub jej przedłużenie

Uzyskanie legitymacji instruktora nauki jazdy lub jej przedłużenie

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzyskanie legitymacji instruktora nauki jazdy lub jej przedłużenie.

Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uprawnienie do szkolenia kandydatów na kierowców lub kandydatów na motorniczych i motorniczych wpisuje ją do ewidencji instruktorów i wydaje legitymację instruktora.

Legitymację instruktora wydaje się na okres wynikający z terminów badań.

Przy przedłużaniu ważności legitymacji instruktora nauki jazdy starosta sprawdza czy instruktor poddał się badaniu psychologicznemu