Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzyskanie decyzji lokalizacji

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzgodnienie lokalizacji przyłącza, obiektu, zjazdu, sieci uzbrojenia terenu, reklamy lub stoiska handlowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarządca drogi

Kogo dotyczy  

Obywatel, Przedsiębiorca, Instytucja

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej.
 • Wypełniony formularz wniosku.
 • Plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 (z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego).
Czas realizacji  

1. Sprawa załatwiana jest niezwłocznie nie później niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia kompletnego wniosku (do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu). 2. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może ulec wydłużeniu do 2 miesięcy.

Opłaty  

Opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego naliczane są zgodnie z uchwałą w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich.

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który ją wydał. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia odwołania w Urzędzie lub data jego nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • uzgodnienie
 • zjazd
 • uzbrojenie
 • sieć
 • reklama
 • przyłącze
 • lokalizacji
 • Uzyskanie decyzji lokalizacji

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzgodnienie lokalizacji przyłącza, obiektu, zjazdu, sieci uzbrojenia terenu, reklamy lub stoiska handlowego.