Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

Usługa umożliwia złozenie do instytucji publicznej wniosku o uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym m.in. w zakresie:
- przystosowania pojazdu do zasilania gazem,
- wykreślenia informacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem,
- dokonanie lub wykreślenie informacji o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy HAK,
- o przystosowaniu pojazdu do nauki jazdy L,
- poziomu emisji spalin EURO,

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Kogo dotyczy  

Dotyczy osób, które chcą złożyć wniosek o dokonanie wpisu do dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o dokonanie stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym.
 • 1. DOKONANIE ADNOTACJI O PRZYSTOSOWANIU
  POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM

  Załączniki do wniosku:

  a) dowód rejestracyjny,

  b) karta pojazdu, jeżeli była wydana,

  c) oryginał wyciągu ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,

  d) oryginał faktury VAT lub rachunku za montaż instalacji gazowej,

  e) pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
 • 2. WYKREŚLENIE ADNOTACJI O
  PRZYSTOSOWANIU POJAZDU DO ZASILANIA GAZEM

  Załączniki do wniosku:

  a) oświadczenie właściciela pojazdu potwierdzające demontaż instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,

  b) dowód rejestracyjny,

  c) karta pojazdu, jeżeli była wydana,

  d) pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
 • 3. DOKONANIE LUB WYKREŚLENIE ADNOTACJI:

  - O PRZYSTOSOWANIU POJAZDU DO CIĄGNIĘCIA
  PRZYCZEPY - HAK,
  - VAT,
  - O PRZYSTOSOWANIU POJAZDU DO NAUKI JAZDY - L
 • Załączniki do wniosku:

  a) oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym badaniu technicznym, stanowiącego podstawę dokonania stosownej adnotacji,

  b) dowód rejestracyjny,

  c) karta pojazdu, jeżeli była wydana,

  d) pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
 • 4. DOKONANIE ADNOTACJI O POZIOMIE EMICJI SPALIN EURO:

  Załączniki do wniosku:
  a) Dowód rejestracyjny,
  b) Karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  c) Pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa,
  d) wyciąg ze świadectwa homologacji
  lub
  e) odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji,
  lub
  f) oświadczenie producenta lub przedstawiciela producenta danego pojazdu,
  lub
  f) dowód rejestracyjny, lub
  g) rok produkcji pojazdu.
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest
podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

Uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

Usługa umożliwia złozenie do instytucji publicznej wniosku o uzyskanie adnotacji w dowodzie rejestracyjnym m.in. w zakresie:
- przystosowania pojazdu do zasilania gazem,
- wykreślenia informacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem,
- dokonanie lub wykreślenie informacji o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy HAK,
- o przystosowaniu pojazdu do nauki jazdy L,
- poziomu emisji spalin EURO,