Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uznawanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych, w których kwalifikacje uznaje Instytut Przemysłu Organicznego

Uznawanie nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Instytut Przemysłu Organicznego

Kogo dotyczy  

1) pirotechnika; 2) rusznikarza; 3) specjalisty do spraw oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych; 4) technika oczyszczania terenu z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych; 5) operatora urządzeń do produkcji materiałów wybuchowych

Podstawy prawne  
    Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia dla Instytutu Przemysłu Organicznego oraz Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2262)
Wymagane dokumenty  
  • Kserokopia (skan) ważnego dokumentu tożsamości
  • Kserokopie (skany): dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  • Należy dołączyć tłumaczenie dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego oraz tłumaczenie (skan) na język polski nazwy działalności dokonane przez tłumacza przysięgłego
  • DOKUMENTY POWINNY ZAWIERAĆ: informacje o nazwie zakładu pracy, rodzaju wykonywanej działalności, długości okresu wykonywania działalności, rodzaju stosunku prawnego, w ramach którego działalność była wykonywana,wymiarze czasu pracy oraz zajmowanym stanowisku
  • Wniosek;
  • Kserokopie (skany) świadectw lub zaświadczeń potwierdzających doświadczenie zawodowe, (wydanych przez właściwe władze w państwie wnioskodawcy),
  • Kserokopie (skany) świadectw lub innych dokumentów potwierdzających ukończone kursy/szkolenia;
Czas realizacji  

do 30 dni roboczych

Opłaty  

do negocjacji

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

zaświadczenie

Etapy realizacji usługi  

1. Ocena formalna wniosku. 2. Analiza zakresu merytorycznego wniosku. 3. Porównanie stosownych wymagań krajowych z zagranicznymi. 4. Ustalenie zakresu ewentualnych uzupełnień merytorycznych. 5. Wydanie zaświadczenia o uznaniu kwalifikacji zawodowych.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do podejmowania lub wykonywania działalności lub zawodu regulowanego
Podobne usługi  

Uznawanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych, w których kwalifikacje uznaje Instytut Przemysłu Organicznego

Uznawanie nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych