Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w UE i jednoczesne przyznanie prawa wykonywania zawodu na terytorium RP okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej izby

uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w UE i jednoczesne przyznanie prawa wykonywania zawodu na terytorium RP okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej izby

Organ właściwy do realizacji usługi  

okręgowa rada lekarsko-weterynaryjnej izby

Kogo dotyczy  

lekarzy weterynarii, którzy ukończyli studia weterynaryjne w kraju UE i uzyskali w swoim kraju prawo wykonywania zawodu

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Zaświadczenie z kraju pochodzenia o posiadanym PWZ i postawie etycznej
 • oświadczenie o zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych  Pobierz
 • paszport - do wglądu
 • oświadczenie o władaniu językiem polskim w mowie i piśmie niezbędnym do wykonywania zawodu lekarza weterynarii – dot. obywateli państw członkowskich UE
 • zaświadczenie lekarskie o posiadanym zdrowiu do wykonywania zawodu lekarza weterynarii (bezterminowe)
 • Wniosek o stwierdzenie prawa wykonywania zawodu i wpis do rejestru lekarzy weterynarii - cudzoziemiec Pobierz
 • dyplom ukończenia studiów weterynaryjnych wraz z tłumaczeniem
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia przedłożenia wszystkich niezbędnych dokumentów (wniosku i załączników) określonych w ustawie. W szczególnych przypadkach termin wydania decyzji może być przedłużony o miesiąc.

Opłaty  

150 zł

Tryb odwoławczy  

Do uchwał samorządu w sprawach uznawania kwalifikacji i przyznawania prawa wykonywania zawodu oraz wpisu do rejestru członków lub odmowy uznania kwalifikacji, pozbawiania prawa bądź zawieszania w prawie wykonywania tego zawodu z powodu niezdolności do jego wykonywania, lub stwierdzania utraty tego prawa stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych

Rezultat realizacji usługi  

prawo wykonywania zawodu na terenie RP i wpis do rejestru lekarzy weterynarii okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej

Etapy realizacji usługi  

1.Złożenie kompletu dokumentów 2. Weryfikacja wniosku 3. wydanie uchwały

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   weterynaria lekarz weterynarii uznawanie kwalifikacji zawodowych prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

  Uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w UE i jednoczesne przyznanie prawa wykonywania zawodu na terytorium RP okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej izby

  uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w UE i jednoczesne przyznanie prawa wykonywania zawodu na terytorium RP okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej izby