Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MIELCU
Mielec, ul. Korczaka 6A
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi

Usługa umożliwia złożenia do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne i osoby prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczoną lokalizacją zjazdu, w tym wymiarami planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego
  • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością, do której ma być wybudowany zjazd - na żądanie zarządcy drogi kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości
  • Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, jeżeli jest wymagana przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi
  • Opinia Inżyniera Ruchu
  • Inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi – na żądanie zarządu drogi
  • Pełnomocnictwo, jeżeli został ustanowiony pełnomocnik
  • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona
    wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

82 zł. Nie dotyczy.
Zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej, jeśli budowa lub przebudowa zjazdu dotyczy budownictwa mieszkaniowego

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Złożenia do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon   175837521
Fax   0175837521
Słowa kluczowe   Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi

Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi

Usługa umożliwia złożenia do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi