Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienie lokalizacji: reklamy / obiektu budowlanego / zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzgodnienie lokalizacji reklamy / obiektu budowlanego (w tym sieci infrastruktury, przyłączy), zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych, osób prawnych, użytkowników wieczystych, trwałych zarządców, dzierżawców, jednostek budżetowych, jednostek organizacyjnych.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Aktualny plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesioną lokalizacją planowanej reklamy / obiektu budowlanego) i wrysowanym domiarem reklamy / obiektu budowlanego) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej oraz wskazanym dojazdem do reklamy – 1 egzemplarz
 • Szkic graficzny reklamy / obiektu budowlanego) zawierający wizualizację, wymiary, opis materiałów konstrukcyjnych, ich kolorystykę oraz sposób montażu reklamy / obiektu budowlanego) i fundamentowania w 1 egzemplarzu w kolorze.
 • Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku ustanowienia przez stronę pełnomocnika)
 • Ogólna klauzula informacyjna - RODO
 • Oryginał dowodów uiszczenia opłat skarbowych w wysokości: 17,00 zł za złożenie pełnomocnictwa.
Czas realizacji  

Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Załatwienie sprawy w postępowaniu uproszczonym powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

Opłata skarbowa w wysokości 17zl w przypadku ustanowienia pełnomocnika, a oryginał potwierdzenia opłaty dołączyć do wniosku.

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Uzgodnienie lokalizacji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego, 4. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   decyzja

  Uzgodnienie lokalizacji: reklamy / obiektu budowlanego / zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzgodnienie lokalizacji reklamy / obiektu budowlanego (w tym sieci infrastruktury, przyłączy), zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności