Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem (Covid -19)

Przyznanie zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dzieckiem z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego - w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki.
pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kogo dotyczy  

Wniosek ten wypełnia osoba podlegająca ubezpieczeniu społecznemu rolników ubiegająca się o wypłatę zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Podstawy prawne  
 • Ustawa szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2020 r., poz. 568)
 • Ustawa szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2020 r., poz. 568)
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2020 r., poz. 870 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
  Wypełnienie formularza Wniosku na ePUAP wraz z niezbędnymi załącznikami.
Czas realizacji  

Do 30 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku.

Opłaty  

Brak.

Tryb odwoławczy  

Odwołanie za pośrednictwem właściwej Jednostki KRUS do Sądu Rejonowego w terminie 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji. W przypadku niewniesienia odwołania w terminie, decyzja staje się prawomocna. Odwołanie można sporządzić na piśmie lub zgłosić ustnie do protokołu. Odwołanie jest wolne od opłat.

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja o przyznaniu i wypłacie świadczenia lub decyzja o odmowie prawa do świadczenia.

Etapy realizacji usługi  

1. Zgłoszenie, 2. Weryfikacja wniosku i prawa do zasiłku 3. Przyznanie zasiłku lub wydanie decyzji odmownej.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Świadczenia KRUS Zasiłek opiekuńczy Zasiłek opiekuńczy KRUS Zasiłek KRUS

  Zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem (Covid -19)

  Przyznanie zasiłku opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat lub dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
  do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub dzieckiem z orzeczeniem
  o potrzebie kształcenia specjalnego - w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki.
  pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.