Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji publicznej wniosku o ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym

Organ właściwy do realizacji usługi  

starosta

Kogo dotyczy  

właścicieli pojazdów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o ustanowienie lub anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym.
 • Adnotacji o ustanowieniu na pojeździe mechanicznym zastawu rejestrowego dokonuje się na podstawie:

  a) aktualnego lub pełnego odpisu z rejestru zastawów,

  b) zaświadczenia wydawanego przez centralną informację o zastawach rejestrowych wskazującego, że dany podmiot jako zastawca określonego przedmiotu zastawu rejestrowego jest wpisany do rejestru zastawów pod daną pozycją rejestru zastawów.
 • Anulowanie adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego dokonuje się na podstawie jednego z następujących dokumentów:

  a) odpisu prawomocnego postanowienia sądu prowadzącego rejestr zastawów, o wykreśleniu zastawu rejestrowego na pojeździe z rejestru zastawów,

  b) pisemnej informacji o wykreśleniu zastawu rejestrowego pod danym numerem pozycji rejestru zastawów wraz z podaniem daty wykreślenia oraz nazwy sądu, który wydał
  postanowienie o wykreśleniu tego zastawu.
 • Dowód rejestracyjny.
 • Karta pojazdu, jeżeli była wydana.
 • Oryginał potwierdzenia uiszczenia opłat
 • Pełnomocnictwo - w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym

Ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej Instytucji publicznej wniosku o ustanowienie i anulowanie zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym