Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD GMINY W KLONOWEJ
URZĄD GMINY W KLONOWEJ
KLONOWA, UL. KS. JÓZEFA DALAKA 2
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Samorządowej wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wybrana instytucja samorządowa realizująca świadczenia na terenie gminy/miasta/powiatu

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoba uprawniona do zasiłku rodzinnego: - obywatele RP,- cudzoziemiec posiadający obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub EOG, - cudzoziemiec przebywający na terytorium Polski, posiadający status uchodźcy lub zezwolenie na osiedlenie się w Polsce i zamieszkujący tu wraz z członkami rodziny.

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r., poz. 1481)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r., poz. 1481)
Wymagane dokumenty  
  • Skan aktu urodzenia dziecka
  • Skan dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej
  • Uwierzytelniona kopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka
  • Uzupełniony i zeskanowany wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami
  • Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne
  • Dokumenty potwierdzające uzyskanie/utratę dochodu
  • Zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dni i godziny   Poniedziałek - Piątek, 7:30 - 15:30
Tryb odwoławczy  

Do organu Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku oraz niezbędnych dokumentów 2. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego 3.Wydanie decyzji oraz wypłata

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon   438208508
Fax   438208508
Słowa kluczowe   Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Samorządowej wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami.