Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI W PABIANICACH
URZĄD MIEJSKI W PABIANICACH
PABIANICE, UL. ZAMKOWA 16
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wybrana instytucja samorządowa realizująca świadczenia na terenie gminy/miasta/powiatu

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1466)
  • Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 169 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2018 r., poz. 1497)
Wymagane dokumenty  
  • Upoważnienie dot. wszczęcia i prowadzenia jednego postępowania w sprawie ustalenia prawa do funduszu alimentacyjnego (Tylko w przypadku pełnoletniej osoby uprawnionej)
  • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji za ostatnie dwa miesiące, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych
  • Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do Szkoły lub szkoły wyższej (Tylko w przypadku pełnoletniej osoby uprawnionej)
  • Wyrok Sądu zasądzający alimenty
  • Skan aktu urodzenia dziecka
  • Skan dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca.

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku oraz niezbędnych dokumentów 2. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego 3.Wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia

Poziom dostępności usługi   Transakcja
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Usługa realizowana jest poprzez Platformę e-Usług Publicznych.

BIP  

http://www.bip.um.pabianice.pl/

Telefon   42 22-54-600
Fax   42 22-54-669
Słowa kluczowe   Ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
Podobne usługi  

Ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.