Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wybrana instytucja samorządowa realizująca świadczenia na terenie gminy/miasta/powiatu

Kogo dotyczy  

Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Podstawy prawne  
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1340)
 • Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r., poz. 1993 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 323 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021 r., poz. 1481)
Wymagane dokumenty  
 • Inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia alimentacyjnego
 • Upoważnienie dot. wszczęcia i prowadzenia jednego postępowania w sprawie ustalenia prawa do funduszu alimentacyjnego (Tylko w przypadku pełnoletniej osoby uprawnionej)
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o bezskuteczności egzekucji zawierającego informację o stanie egzekucji za ostatnie dwa miesiące, przyczynach jej bezskuteczności oraz o działaniach podejmowanych w celu wyegzekwowania zasądzonych świadczeń alimentacyjnych
 • Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do Szkoły lub szkoły wyższej (Tylko w przypadku pełnoletniej osoby uprawnionej)
 • Wyrok Sądu zasądzający alimenty
 • Skan dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku oraz niezbędnych dokumentów 2. Przeprowadzenie postępowania administracyjnego 3.Wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego
  Podobne usługi  

  Ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.