Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ustalenie linii brzegu dla wód, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie linii brzegu dla wód, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Wszyscy mający interes prawny lub faktyczny w ustalaniu linii brzegu dla wód

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. opis uwzględniający oznaczenie wnioskodawcy, ze wskazaniem jego siedzibyi adresu, przyjętego sposobu ustalenia projektowanej linii brzegu, ustalenia stanu prawnego nieruchomości objętych projektem (oryginał aktualnego wypisu z rejestru gruntów i oryginał wyrysu z mapy ewidencji gruntów) z oznaczeniem właścicieli oraz ze wskazaniem ich siedziby i adresu, a także stanu stosunków wodnych na gruntach przylegających do projektowanej linii brzegu;
 • 2. oryginał mapy inwentaryzacji powykonawczej budowli regulacyjnych w skali,w jakiej sporządzony jest projekt regulacji wód śródlądowych (skala 1:500 lub 1:1000 w zależności od pokrycia skalowego terenu miasta Krakowa) z wykazaniem:

  a. punktów stałych osnowy poziomej nawiązanych do sieci państwowej,
  b. granicy stałego porostu traw,
  c. krawędzi brzegów, przymulisk, odsypisk i wysp,
  d. proponowanej linii brzegu
 • 3. oryginał protokołu granicznego;
 • 4. oryginał wykazu zmian gruntowych
 • 5. Pełnomocnictwo – jeśli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

1. od wydania decyzji administracyjnej – 10 zł,
2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Ustalenie linii brzegu dla wód, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych

Ustalenie linii brzegu dla wód, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie linii brzegu dla wód, z wyłączeniem śródlądowych dróg wodnych